گزارش تصویری بازدید نمایندگان بنیاد برکت از شرکت صنعت آفرینان امداد جهت همکاری های فی ما بین در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۷