گزارش تصویری بازدید رئیس زندانها از شرکت صنعت آفرینان امداد جهت همکاری های فی ما بین در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۰