شورای مدیران

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی ابراهیمی علویجه

سمت : مدیرعامل

ایمیل : CEO@ecico.ir

4

نام و نام خانوادگی : حسینعلی محمودزاده

سمت : مدیر مالی و اداری

ایمیل : mahmoudzadeh@ecico.ir

124

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا کاشانی

سمت : مدیر فنی و پشتیبانی

ایمیل : h.kashani@ecico.ir

جدید

نام و نام خانوادگی : مهندس محمد علی دهقان

سمت : مدیر برنامه ریزی و نظارت ،تعالی سازمانی

ایمیل: dehghan@ecico.ir

بدون-عکس

نام و نام خانوادگی :

سمت : مدیر توسعه کسب و کار

ایمیل :

نام و نام خانوادگی : مجتبی دبستانی

سمت : مدیر بازرگانی

ایمیل : m.dabestani@ecico.ir