اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی ابراهیمی علویجه

سمت : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

ایمیل : CEO@ecico.ir

نام و نام خانوادگی : احمد خانی نوذری

سمت : رئیس هیئت مدیره

4

نام و نام خانوادگی : حسینعلی محمودزاده

سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر مالی و اداری

ایمیل : mahmoudzadeh@ecico.ir