گواهینامه ها

تقدیر نامه یک ستاره - صنعت آفرینان امداد
پروانه-کسب-صنعت-آ-----------فرینان-امداد
تقدیرنامه تعالی - صنعت آفرینان امداد
حضور در نمایشگاه فرش دستباف - شرکت صنعت آفرینان امداد
Scan2020-11-16+(4)
لوح تقدیر شرکت صنعت آفرینان امداد
Scan2020-10-12-(6)
Scan2020-10-12-(4)
Scan2020-10-12-(5)
Scan2020-10-12 (7)
لوح تقدیر شرکت صنعت آفرینان امداد
7
جایزه ملی تعالی و پیشرفت - صنعت آفرینان امداد
2
حضور در نمایشگاه فرش - شرکت صنعت آفرینان امداد