گواهینامه ها

f5cac50e-a8d7-46f2-a27c-f4a919333228
6ff604b1-46ce-45e5-9fe5-e58774c0b31c
3a69cda1-60bd-42d8-ab66-693428f123bf
تقدیر نامه یک ستاره - صنعت آفرینان امداد
پروانه کسب صنعت آفرینان امداد
تقدیرنامه تعالی - صنعت آفرینان امداد
ثبت علامت احسان - صنعت آفرینان امداد
گواهی عضویت سایت ekalaa - صنعت آفرینان امداد
آگهی ثبت علامت تجاری ایکالا
Scan2020-10-12-(6)
Scan2020-10-12-(4)
گواهینامه - صنعت آفرینان امداد
گواهینامه - صنعت آفرینان امداد
لوح تقدیر شرکت صنعت آفرینان امداد
7
جایزه ملی تعالی و پیشرفت - صنعت آفرینان امداد
حضور در نمایشگاه فرش دستباف - شرکت صنعت آفرینان امداد
2
حضور در نمایشگاه فرش - شرکت صنعت آفرینان امداد
لوح تقدیر شرکت صنعت آفرینان امداد