طی بازدیدی که در مهرماه سال جاری از تولیدات وکارگاه های متمرکز و خانگی استان خراسان رضوی  شهرستان بجستان و روستا های تابعه به خصوص روستای مرندیز که یکی از محدود مناطق بافت فرش های بزرگ پارچه می باشد ، صورت پذیرفت مشکلات و موانع تولید و همچنین پتانسیل های بافت فرش این منطقه جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به ارایه راه کارها و بهینه سازی تولیدات وهمچنین تعامل هرچه بیشتر با کمیته امداد استان هماهنگی های لازم صورت پذیرفت.